Privacyverklaring

 

1. Overzicht

Algemeen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die na deze tekst volgt.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website geschiedt door de websitebeheerder. Diens contactgegevens kunt u vinden in de colofon op deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verkregen omdat u die aan ons doorgeeft. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld tijdens uw bezoek aan de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de website). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u m.b.t. uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht kosteloos informatie te krijgen over de herkomst en de ontvanger van uw persoonsgegevens en het doel waarvoor uw persoonsgegevens zijn opgeslagen. U heeft bovendien het recht om deze gegevens te laten rectificeren, blokkeren of wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u op elk moment contact opnemen via het adres dat in de colofon vermeld staat. Bovendien heeft u het recht om bezwaar te maken bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit vindt vooral plaats door middel van cookies en zogenoemde analyseprogramma's. Doorgaans wordt uw surfgedrag anoniem geanalyseerd en kunt u als persoon niet uit het surfgedrag worden herleid. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. We zullen u in deze privacyverklaring informeren over de bezwaarmogelijkheden.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vetrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en conform deze privacyverklaring.

Als u van deze website gebruikmaakt, worden er diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Er wordt ook toegelicht hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat er bij de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via e-mail) leemten in de beveiliging kunnen zijn. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website is:

WEPA Professional GmbH
Martin Rohde
Rönkhauser Str. 26
59757 Arnsberg-Müschede, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2932/ 307 - 0
Email: wepro@wepa-professional.de

De verantwoordelijke organisatie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een eerder verleende toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van privacyschendingen heeft de betrokkene recht van bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit inzake privacykwesties is de functionaris gegevensbescherming van de lidstaat waar het bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming met hun contactgegevens vindt u via volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u wenst dat de gegevens direct worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dat technisch haalbaar is.

SSL- c.q. TLS-codering

Deze site maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, gebruik van een SSL- danwel TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://”, en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

U heeft in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonlijke gegevens kunt u op elk moment contact opnemen via het adres dat in de colofon vermeld staat.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de Duitse impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame, zoals spam e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Een deel van de webpagina's maakt gebruikt van zogenoemde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe onze site gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “session-cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u deze verwijdert. Aan de hand van deze cookies kunnen we uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies op de hoogte wordt gebracht en u cookies alleen in uitzonderingen toelaat, de opslag van cookies voor bepaalde gevallen of volledig uitsluit en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Mochten andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de webpagina’s verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons beschikbaar stelt. Het gaat hier om:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de computer waarmee de site wordt opgevraagd
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave en het optimaal functioneren van zijn website – hiervoor moeten de server-logbestanden worden opgeslagen.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via het contactformulier, zullen wij uw gegevens uit dit formulier, waaronder de daar aangegeven contactgegevens, opslaan om uw aanvraag te verwerken en eventuele daarop aansluitende vragen te kunnen behandelen. Wij zullen deze gegevens niet zonder uw toestemming doorgeven.

De in het contactformulier aangegeven gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen tot het moment van intrekking van de toestemming blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier heeft ingevoerd blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt deze gegevens te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of de reden om de gegevens op te slaan niet meer geldt (bijv. nadat wij uw aanvraag volledig hebben afgehandeld). Dwingende wettelijke voorschriften – bijv. bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Gegevensverwerking (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoudelijke uitwerking of wijziging van de juridische relatie (bestandsgegevens). De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 sub b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Persoonlijke gegevens m.b.t. het gebruik van onze website (gebruiksgegevens), verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover dit noodzakelijk is om het voor de gebruiker mogelijk te maken de dienst te gebruiken en de gebruiker daarvoor te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na het afronden van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

De website gebruikt de open-source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenoemde „cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. Hiervoor wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt voor de opslag geanonimiseerd.

Matomo-cookies blijven op uw apparaat totdat u deze verwijdert.

Matomo-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als ook zijn reclame te optimaliseren.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt de opslag van cookies voorkomen door dit in uw browsersoftware in te stellen; we wijzen er echter op dat het in dit geval mogelijk is dat u de verschillende functies van deze website niet volledig kunt gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dit geval wordt er een opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, die verhindert dat Matomo gebruikersgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert, heeft dit tot gevolg dat ook uw Matomo-opt-out-cookie wordt verwijdert. De opt-out-cookie moet bij uw volgende bezoek aan onze website weer opnieuw worden geactiveerd.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van onze website te evalueren, rapporten op te stellen over de activiteiten op deze website en ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van deze website en van het internet. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers aan te maken.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies voorkomen door zijn browserinstellingen daarop af te stemmen. Ook kan hij het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van het online-aanbod en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google voor reclamedoeleinden en over de mogelijkheden om dit gebruik in te stellen en er bezwaar tegen te maken, vindt u op de websites van Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl ("Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken"), https://policies.google.com/technologies/ads ("Hoe Google gebruikmaakt van cookies in advertenties"), www.google.nl/settings/ads ("De informatie beheren die Google gebruikt om je advertenties te laten zien") en https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl ("Advertentiepersonalisatie").

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken: Schakel Google Analytics uit. Er wordt een opt-out-cookie opgeslagen die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt opgeslagen op uw apparaat. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.
Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij uw e-mailadres nodig, evenals informatie aan de hand waarvan wij kunnen nagaan dat u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet c.q. slechts op basis van vrijwilligheid verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de opgevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De gegevens die u in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief heeft ingevoerd, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief, kunt u op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van gegevensverwerkingsprocessen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u aan ons beschikbaar gestelde gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen tot het moment dat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt, en worden na afmelding van de nieuwsbrief verwijderd. Dit is niet van toepassing voor gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het inloggen in het ledengedeelte).

6. Plug-ins en tools

Google Maps

Deze website gebruikt de kaartservice Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wij gebruiken Google Maps om ons online-aanbod zo interessant mogelijk te maken en om de plaatsen die wij op deze website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

7. YouTube

Wij maken gebruik van de aanbieder YouTube voor het tonen van video's. In dit verband zijn de video's ingebed in de uitgebreide modus voor gegevensbescherming.
Het videoplatform YouTube wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS („YouTube”). YouTube is een platform die het mogelijk maakt om audio- en videobestanden weer te geven. Als u een betreffende pagina van onze website opent, maakt de ingebedde YouTube-Player verbinding met de YouTube, zodat het video- of audiobestand kan worden overgedragen en weergegeven. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan YouTube als verantwoordelijke. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van deze gegevens door YouTube. Wij verzamelen zelf geen gegevens als u bij ons een YouTube-video bekijkt.
Verdere informatie over de omgang met en het doel van de verzamelde gegevens, het verdere verwerken en gebruiken van de gegevens door YouTube, uw rechten en de door u te kiezen opties m.b.t. gegevensbescherming, vindt u in de privacyverklaring van YouTube: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

 

8. Functionaris gegevensbescherming

Bij verdere vragen kunt u zich te allen tijde wenden aan onze functionaris gegevensbescherming:

WEPA Hygieneprodukte GmbH&Co KG
Functionaris gegevensbescherming
Rönkhauser Straße 26

59757 Arnsberg, Duitsland
mail: datenschutzbeauftragter@wepa.de

9. Cookies

Hallo!

Benieuwd naar en geïnteresseerd in een samenwerking? Onze medewerkers helpen u graag met alle vragen over onze producten. Neem a.u.b. contcact op - We kijken met belangstelling uit naar uw vragen.

Account Manager Reseller Netherlands:
Dave Timmermanns
Account Manager Reseller Netherlands:
Gerard Kraaijeveld
Account Manager Reseller België/Luxemburg
Rob Didden