Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

van Wepa SE, Wepa Hygieneprodukte GmbH, Wepa Deutschland GmbH & Co. KG, Wepa Professional GmbH, Wepa Piechowice sp.zo.o., Wepa France S.A.S., Wepa Greenfield S.A.S., Wepa Italia S.r.l., Wepa Kraftwerk GmbH, Wepa UK Ltd, Wepa Nederland B.V., Wepa Category Solutions GmbH, Forti-Folien GmbH

- deze vennootschappen hierna "WEPA" genoemd -


1. Algemeen / Toepassingsgebied

1.1

OVoor alle -ook toekomstige- orders, overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen de koper en WEPA zijn uitsluitend de volgende verkoopvoorwaarden van WEPA van toepassing. Andere voorwaarden zijn alleen van toepassing indien zij schriftelijk door WEPA zijn aanvaard.

1.2

Het leveringscontract, alsmede alle bijkomende afspraken, contractwijzigingen en contractaanvullingenmoeten schriftelijk worden vastgelegd. Bij raamovereenkomsten en andere overeenkomsten kan de klant leveringen ook per fax, e-mail of, bij uitzondering, telefonisch afroepen.

 

2. Bestelling / Aanbieding / Levering

2.1

Bestellingen van de koper moeten schriftelijk worden gedaan en moeten ten minste informatie bevatten over het soort goederen, de kwaliteit van de goederen, de gewenste speciale kenmerken van de goederen, de afmetingen, het soort verpakking, te leveren hoeveelheid, de leveringstermijn of leveringsdatum en de prijsverwachtingen van de koper.

2.2

Indien de bestelling van de koper een aanbod is in de zin van §§ 145 ff van het Duitse Burgerlijk Wetboek, kan WEPA dit aanbod binnen 14 kalenderdagen door schriftelijke orderbevestiging aanvaarden. Een koopcontract dat verplichtingen van WEPA jegens de koper schept, komt pas tot stand na ontvangst van de schriftelijke orderbevestiging van WEPA door de koper binnen de voornoemde termijn.

2.3

Alle aanbiedingen van WEPA zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als bindend zijn aangeduid. Aanbiedingen die WEPA als bindend heeft aangeduid, zijn 14 kalenderdagen geldig vanaf de datum van de aanbieding. Indien de koper de aanbieding niet binnen deze termijn aanvaardt, is deze niet meer bindend voor WEPA.

2.4

De goederen worden door WEPA af fabriek voorbereid voor afhaling door de koper. Het risico gaat over op de koper zodra WEPA hem heeft laten weten dat de goederen gereed zijn. De koper vervoert de goederen op eigen kosten. Indien de goederen daarentegen op basis van een overeenkomstige overeenkomst door WEPA aan de koper worden verzonden, gaat voornoemd risico op de Koper over zodra de goederen aan de door WEPA aangestelde expediteur zijn overhandigd.

2.5

Indien voor het vervoer WEPA pallets worden gebruikt, is de koper verplicht deze te ruilen tegen eenzelfde hoeveelheid pallets van dezelfde kwaliteit uit zijn voorraad. Anders zal de Koper aan WEPA een schadevergoeding moeten betalen.

2.6

Een afgesproken leveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door WEPA of de koper, tenzij anders overeengekomen. De leveringstermijn gaat echter niet in voordat alle details van de uitvoering van de bestelling definitief vaststaan; dit geldt dienovereenkomstig voor de leveringstermijnen.

2.7

WEPA heeft het recht om ook vóór het verstrijken van de leveringstermijn of leveringsdatum te leveren. Deelleveringen door WEPA zijn toegestaan, tenzij de koper daarin klaarblijkelijk niet geïnteresseerd is.

2.8

Leveringstermijnen en leveringsdata worden slechts bij benadering opgegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vaste termijnen of data zijn overeengekomen. Voor de inachtneming van de leveringstermijnen en -data is het bij goederen die door de klant worden afgehaald voldoende dat de klant wordt meegedeeld dat de goederen gereed staan. Wanneer WEPA de goederen naar de koper stuurt, is het voor de inachtneming van de leveringstermijnen en -data voldoende dat de goederen zijn overgedragen aan het door WEPA met het vervoer belaste bedrijf.

2.9

Indien WEPA een vast overeengekomen leveringstermijn of een vast overeengekomen leveringsdatum niet nakomt om redenen die aan WEPA te wijten zijn, heeft de Koper het recht om zich na het verstrijken van een redelijke termijn zonder resultaat uit het contract terug te trekken.Vergoeding van vertragingsschade en schade wegens niet-nakoming kan alleen worden gevorderd indien de niet-naleving van de leveringstermijn of de leveringsdatum te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van WEPA.

2.10

Op verzoek en op kosten van de koper kan de levering bij versturen van de goederen door WEPA gedekt worden door een transportverzekering.

2.11

WEPA heeft het recht om de bestelde goederen in haar eigen voorraad of bij een derde op te slaan op kosten van de koper, indien de koper de leveringsdatum uitstelt of de voorbereide goederen niet afhaalt na kennisgeving van het feit dat deze gereedstaan.

2.12

Indien de koper verantwoordelijk is voor het uitstel van de levering of het niet afhalen van de goederen, kan WEPA zich twee weken na het begin van de opslag van de goederen terugtrekken uit het contract met de koper en de bestelde goederen elders verkopen. In dat geval kan de koper geen vorderingen tegen WEPA instellen. WEPA kan van de koper schadevergoeding eisen indien de koopprijs bij verkoop elders lager is dan de met de koper overeengekomen koopprijs of indien verkoop elders niet mogelijk is.

 

3. Overmacht

3.1

In geval van overmacht is de getroffen partij van haar verplichtingen ontheven voor de duur van de overmacht. Het geval van overmacht moet aan de andere partij worden voorgelegd en bewezen. In het bijzonder dienen de volgende gebeurtenissen als overmacht te worden beschouwd: stakingen, lock-outs, branden, aardbevingen, overstromingen, oorlogen, staatsgrepen, enz.

3.2

Gevallen van overmacht ontslaan de getroffen partij slechts van haar contractuele verplichtingen in de mate waarin zij daardoor verhinderd is haar prestatie te leveren. De verplichting wordt slechts opgeschort voor de periode waarin de overmacht situatie de nakoming van de verplichting verhindert. De contractpartij die zich op overmacht beroept, stelt de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis van het begin en het einde van de overmacht. Zo niet, verliest zij het recht zich op deze belemmering te beroepen.

3.3

De bepalingen van de punten 3.1 en 3.2 gelden navenant in geval van bedrijfs- en verkeersstoringen, tekorten aan of rantsoenering van grondstoffen of andere voor de vervaardiging van de goederen onontbeerlijke bedrijfsmiddelen, alsmede in geval van officiële beschikkingen die de vervaardiging of levering van de goederen direct of indirect verstoren of verhinderen, voor zover de voornoemde omstandigheden niet door redelijke maatregelen kunnen worden verholpen.

 

4. Verplichtingen inzake inspectie en klachten

4.1

De koper is verplicht de door WEPA geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en geconstateerde gebreken onmiddellijk schriftelijk aan WEPA mee te delen. Bij gebreke van kennisgeving door de koper worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de inspectie niet herkenbaar was. De koper is verder verplicht bij ontvangst van de goederen herkenbare uiterlijke schade aan de goederen en de verpakking ervan, type-afwijkingen alsmede hoeveelheidsafwijkingen en productiegerelateerde afwijkingen, die de in artikel 5 genoemde tolerantiewaarden overschrijden, op de verzendingsdocumenten op passende en leesbare wijze te vermelden. Deze vermelding geldt niet als kennisgeving van gebrek in de zin van regel 1, maar dient slechts om het tijdstip te bepalen waarop het gebrek is vastgesteld en om het tijdstip van het ontstaan van het gebrek in te perken.

4.2

Indien een gebrek dat tijdens de inspectie niet herkenbaar was, op een later tijdstip aan het licht komt, moet de koper dit gebrek onmiddellijk na ontdekking schriftelijk melden. Zo niet, dan gelden de goederen ook ten aanzien van dit gebrek als goedgekeurd.

4.3

Voor het behoud van de rechten van de koper is het voldoende om de melding van het gebrek tijdig te hebben verstuurd.

4.4

De bepalingen van de punten 4.1 tot en met 4.3 zijn niet van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen.

4.5

Onderhandelingen tussen de koper en WEPA over een door de koper gereclameerd gebrek zijn slechts een poging om tot een minnelijke schikking te komen. Daarin ligt geen erkenning van gebreken door WEPA en geen stilzwijgende afstand door WEPA van het bezwaar van te late kennisgeving van gebreken.

 

5. Toleranties

De volgende afwijkingen van het leveringscontract zijn toegestaan en worden door de koper aanvaard als zijnde in overeenstemming met het contract:

  • Hoeveelheidsafwijkingen naar boven of naar beneden tot 10%, in geval van door de koper voorgeschreven specifieke opmaak of speciale productie tot 20%.
  • Productieafwijkingen naar boven of beneden tot 10%. Dit geldt voor afwijkingen in oppervlaktegewicht, afwijkingen in afmetingen (bijv. lengte, breedte, dikte, diameter), afwijkingen van de velinhoud en alle andere productgerelateerde afwijkingen.

De koper is slechts gehouden tot betaling van de werkelijk geleverde goederen.

 

6. Vorderingen wegens gebreken

6.1

Er is sprake van een materieel gebrek van de goederen indien deze op het tijdstip van de risico-overdracht niet de overeengekomen kwaliteit hebben. Wanneer afspraken over de kwaliteit van de goederen ontbreken, dan is er sprake van een materieel gebrek wanneer de goederen niet geschikt zijn voor het gebruik dat in het contract is voorzien. Indien het contract geen bijzondere bruikbaarheid van de goederen vermeldt, is er sprake van een materieel gebrek wanneer de goederen niet geschikt zijn voor normaal gebruik of niet de voor gelijksoortige goederen gebruikelijke kwaliteit hebben die de koper op grond van de soort goederen mag verwachten.

6.2

Er is sprake van een eigendomsgebrek indien derden tegenover de koper rechten kunnen doen gelden met betrekking tot de zaak die de koper in het koopcontract niet op zich heeft genomen.

6.3

Rechten of aanspraken van derden op grond van commerciële of intellectuele eigendom vormen slechts een eigendomsgebrek, voor zover de rechten volgens internationale of nationale normen van de Bondsrepubliek Duitsland zijn geregistreerd en gepubliceerd. Aan een levering kleeft geen eigendomsgebrek wanneer de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in de vestigingsplaats van de koper, niet in strijd zijn met het normale gebruik van de goederen.

6.4

In geval van een eigendomsgebrek heeft uitsluitend WEPA het recht om van de derde de nodige gebruiksvergunningen of licenties te verkrijgen. Het is de koper verboden om zelfstandig en op kosten van WEPA dergelijke vergunningen of licenties van de derde te verkrijgen. Kosten die de koper maakt bij een inbreuk ingevolge een contractuele overeenkomst met de derde partij, zijn geen verhaalbare schadevergoeding van de koper.

6.5

WEPA zal, naar eigen keuze, de gebrekkige goederen herstellen of vervangen. Indien WEPA het gebrek niet binnen een redelijke termijn heeft verholpen of vervangende goederen heeft geleverd, of indien de verholpen of vervangende goederen opnieuw gebreken vertonen, kan de koper een vermindering van de aankoopprijs of ontbinding van het contract eisen. Andere vorderingen zijn uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen.

6.6

De aansprakelijkheid van WEPA voor gebreken is uitgesloten indien het gebrek werd veroorzaakt door een verkeerde behandeling van de goederen. Dit is met name het geval indien de koper de specificaties van de productinformatie en de gebruiksaanwijzing van WEPA negeert. In geval van twijfel over de juiste behandeling van de goederen, moet de koper navraag doen bij WEPA. Doet hij dit niet, dan zijn vorderingen tegen WEPA in geval van een gebrek uitgesloten.

6.7

Producten van WEPA die bestemd zijn voor een nieuwe toepassing door de koper, moeten vóór de sluiting van het contract door de koper op hun geschiktheid voor deze toepassing worden gecontroleerd. Anders zijn vorderingen tegen WEPA in geval van schade aan de goederen uitgesloten. Het gebruik van nieuwe of andere apparatuur om de goederen te verwerken wordt ook als een nieuwe toepassing beschouwd.

6.8

Monsters en specimens dienen slechts als prductomschrijving. Hieraan kunnen geen kwaliteitsgaranties of andere garanties worden ontleend. De koper is verplicht WEPA schriftelijk in de bestelling op de hoogte te brengen van de bijzondere kenmerken van de goederen die hij wenst. Indien deze kennisgeving achterwege blijft en de bijzondere eigenschap van de goederen ontbreekt op het tijdstip van de risico-overdracht, is elke aansprakelijkheid van WEPA als gevolg van deze omstandigheid uitgesloten.

6.9

Een terugzending van verkochte goederen zonder gebreken is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van WEPA. Tenzij anders overeengekomen, neemt WEPA goederen alleen franco terug en geeft een creditnota af ter hoogte van de door de koper betaalde aankoopprijs, met aftrek van redelijke administratiekosten.

 

7. Schadevergoeding

7.1

WEPA is alleen aansprakelijk voor schade die door haar of personen die in haar naam optreden is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag. Dit geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

7.2

Schade die niet voorzienbaar is, is van aansprakelijkheid uitgesloten.

7.3

WEPA is niet aansprakelijk voor indirecte, directe of gevolgschade, zoals winstderving, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van WEPA.

7.4

De aansprakelijkheid van WEPA is beperkt tot de uitkeringen van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De koper kan desgewenst de desbetreffende verzekeringscertificaten van WEPA opvragen.
 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1

De goederen blijven eigendom van WEPA tot de volledige betaling van alle vorderingen die uit de zakenrelatie voortvloeien, met inbegrip van nevenvorderingen, schadeclaims en de verzilvering van cheques en wissels. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht indien individuele vorderingen van WEPA in een rekening-courant zijn opgenomen en het saldo wordt opgenomen en erkend.

8.2

De koper heeft alleen het recht om de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen, te verwerken of te installeren met inachtneming van de volgende bepalingen, en alleen op voorwaarde dat de vorderingen uit hoofde van punt 8.5 daadwerkelijk aan WEPA worden overgedragen.

8.3

De goederen onder eigendomsvoorbehoud worden verwerkt voor WEPA. De koper verkrijgt niet de eigendom van de nieuwe zaak overeenkomstig § 950 Duitse burgerlijk wetboek (BGB). Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden verwerkt met andere goederen die niet aan WEPA toebehoren, verkrijgt WEPA mede-eigendom van de nieuwe zaak evenredig aan de waarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud (factuurwaarde) ten opzichte van de andere verwerkte goederen.

8.4

De bevoegdheid van de koper om goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen, vervalt bij herroeping, doch uiterlijk in geval van betalingsverzuim door de koper of in geval van een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de koper of bij het aanvragen of openen van een insolventieprocedure ten aanzien van de activa van de koper.

8.5

De koper draagt hierbij de vorderingen uit de doorverkoop van de goederen onder voorbehoud, inclusief eventuele saldovorderingen met alle nevenrechten over aan WEPA. WEPA aanvaardt deze overdracht.

8.6

Zolang de koper zijn betalingsverplichtingen nakomt, is hij gemachtigd de overgedragen vorderingen te innen. De incassomachtiging vervalt bij herroeping,  doch uiterlijk in geval van betalingsverzuim door de koper of in geval van een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden van de koper of bij het aanvragen of openen van een insolventieprocedure ten aanzien van de activa van de koper. In dat geval kan WEPA de koper een betalingstermijn stellen. Indien de termijn vruchteloos verstrijkt, heeft WEPA het recht de debiteuren op de hoogte te stellen van de overdracht en de vordering zelf of via gemachtigde derden te innen.

8.7

De koper is verplicht om WEPA op verzoek een exacte lijst te overhandigen van de vorderingen waarop de koper recht heeft, met de namen en adressen van de kopers, het bedrag van de afzonderlijke vorderingen, factuurdatum, enz., en om WEPA alle informatie te verstrekken die nodig is om de toegewezen vorderingen te doen gelden en de verificatie van deze informatie mogelijk te maken. Indien de waarde van de zekerheden de vorderingen van WEPA met meer dan 20% overschrijdt, geeft WEPA op verzoek van de koper zekerheden naar keuze vrij.

8.8

De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden voor contractuele en niet-contractuele vorderingen. De aansprakelijkheid van WEPA krachtens de Wet Productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

8.9

Verpanding of overdracht tot zekerheid van de goederen onder voorbehoud of van de overgedragen vorderingen is niet toegestaan. WEPA wordt onmiddellijk in kennis gesteld van een inbeslagneming, met vermelding van de naam van de pandhouder.

8.10

Indien WEPA het geleverde op grond van het eigendomsvoorbehoud terugneemt, is er alleen sprake van een terugtrekking uit het contract indien WEPA dit uitdrukkelijk verklaart. WEPA kan zijn vorderingen bevredigen door de teruggenomen voorbehoudsgoederen onderhands te verkopen. In dit geval zijn vorderingen van de koper tegen WEPA uitgesloten. WEPA kan van de koper schadevergoeding eisen indien de uit de onderhandse verkoop verkregen koopprijs lager is dan de met de koper overeengekomen koopprijs of indien een onderhandse verkoop niet mogelijk is.

8.11

De koper bewaart de goederen onder eigendomsvoorbehoud voor WEPA kosteloos. Hij dient ze tegen de gebruikelijke risico's zoals brand, diefstal en water tot de gebruikelijke omvang te verzekeren. De koper draagt hierbij aan WEPA zijn aanspraken op schadevergoeding, waarop hij uit hoofde van voornoemde schade recht heeft jegens verzekeringsmaatschappijen of andere tot schadevergoeding verplichte partijen, over ter hoogte van de factuurwaarde van de goederen. WEPA aanvaardt de overdracht.

8.12

Alle vorderingen en de rechten die uit het eigendomsvoorbehoud voortvloeien, blijven van kracht tot de volledige vrijwaring van eventuele verplichtingen die WEPA in het belang van de koper is aangegaan.

 

9. Prijzen

9.1

Alle prijzen zijn berekend in EURO en zijn onderworpen aan de toepasselijke wettelijke BTW.

9.2

Voor buitenlandse leveringen aan lidstaten van de Europese Unie of aan derde landen zal WEPA BTW berekenen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

9.3

Indien vracht- of verzekeringskosten of openbare rechten en heffingen zoals belastingen, douanerechten, invoer-/uitvoerrechten na het sluiten van het contract verhoogd of nieuw ingevoerd worden, kan WEPA deze extra kosten extra in rekening brengen op de overeengekomen prijs, zelfs in het geval van franco levering of levering met betaling van rechten.

 

10. Betalingsvoorwaarden

10.1

Het factuurbedrag dient netto te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum.

10.2

De koper zal het factuurbedrag voor zijn rekening en risico overmaken op de respectievelijke rekening van WEPA. Aan de betalingsverplichting van de koper is pas voldaan na ontvangst van de betaling op de desbetreffende rekening van WEPA.

10.3

WEPA kan naar eigen goeddunken binnenkomende betalingen verrekenen met openstaande vorderingen.

10.4

WEPA behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling, contante betaling bij levering of contante betaling voor haar goederen te eisen indien zij later kennis krijgt van een aanzienlijke verslechtering van de financiële situatie van de koper.

10.5

Het inhouden van betalingen of verrekening door de koper op grond van tegenvorderingen is uitgesloten, tenzij de tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is. Bovendien is de uitoefening van een retentierecht door de koper slechts geoorloofd indien zijn tegenvordering op dezelfde rechtsverhouding berust als de vordering van WEPA.

10.6

Bij betaling na de vervaldatum heeft WEPA het recht achterstandsrente in rekening te brengen tegen een percentage van vijf procentpunten boven de op dat moment geldende basisrentevoet. Bij rechtshandelingen waarbij de consument niet is betrokken, bedraagt de rentevoet voor vorderingen tot betaling acht procentpunten boven de op dat moment geldende basisrentevoet. Afgezien daarvan wordt geen afstand gedaan van de wettelijke bepalingen van § 288, leden 3 en 4, van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB).

 

11. Sociale naleving: naleving van de mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, MiLoG

11.1.

WEPA bevestigt dat WEPA voldoet aan de respectievelijke wetten en andere relevante bepalingen bij alle productieprocessen en handelingen voor de WEPA contractartikelen, alsmede bij alle andere zakelijke handelingen en beslissingen. WEPA bevestigt voorts dat het bij alle productieprocessen en -handelingen voor de WEPA contractartikelen de mensenrechten als een minimumnorm van ethisch gedrag, en in het bijzonder de zogenoemde fundamentele arbeidsnormen van de IAO (http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang-- de/index.htm)

  • Verdrag 87 - Vrijheid van vereniging en bescherming van het vakverenigingsrecht
  • Verdrag 98 - Verenigingsrecht en het recht tot collectieve onderhandelingen
  • Verdrag 29 - Dwangarbeid - incl. Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende dwangarbeid
  • Verdrag 105 - Afschaffing van dwangarbeid
  • Verdrag 100 - Gelijke beloning
  • Verdrag 111 - Discriminatie (arbeid en beroep)
  • Verdrag 138 - Minimumleeftijd
  • Verdrag 182 - Verbod op en onmiddellijke maatregelen tegen de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid

zonder uitzondering naleeft en uitvoert.

11.2

WEPA garandeert binnen het kader van haar activiteiten in overeenstemming met de wet te handelen en in het bijzonder aan alle relevante verplichtingen inzake de betaling van een minimumloon (bijv. krachtens wet, collectieve arbeidsovereenkomst of andere wettelijke bepaling) tijdig en volledig te voldoen en ook eventuele (onder)aannemers of personen die in haar naam optreden te verplichten deze na te leven. WEPA is verplicht haar werknemers ten minste te belonen met het wettelijk minimumloon overeenkomstig de Wet op het minimumloon (MiLoG), voor zover deze werknemers onder de regelingen van de Wet op het minimumloon vallen.

 

12. Diversen

12.1

De bevoegde rechtbank is Arnsberg. Dit geldt ook voor reclamaties vanwege cheques en wissels.

12.2

Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden en alle contracten en andere juridische relaties tussen de koper en WEPA is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van conflictenrecht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.

12.3

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen of het contract in zijn geheel aan. De partijen zijn verplicht onwerkzame voorwaarden te vervangen door werkzame voorwaarden die het economische doel van de onwerkzame voorwaarden zo dicht mogelijk benaderen.

12.4

WEPA wijst erop dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden opgeslagen, in het kader van zakelijke transacties worden verwerkt en, indien dit voor de uitvoering van het contract noodzakelijk is, aan derden worden doorgegeven.

Hallo!

Benieuwd naar en geïnteresseerd in een samenwerking? Onze medewerkers helpen u graag met alle vragen over onze producten. Neem a.u.b. contcact op - We kijken met belangstelling uit naar uw vragen.

Account Manager Reseller Netherlands:
Dave Timmermanns
Account Manager Reseller Netherlands:
Gerard Kraaijeveld
Account Manager Reseller België/Luxemburg
Rob Didden