Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden van Wepa Industrieholding SE, Wepa Hygieneprodukte GmbH, Wepa Produktion GmbH & Co. KG, Wepa Professional GmbH, Wepa Leuna GmbH, Wepa Papierfabrik Sachsen GmbH, Wepa Piechowice sp.zo.o., Wepa France S.A.S., Wepa Greenfield S.A.S., Wepa Italia S.r.l., Wepa Kraftwerk GmbH, Wepa UK Ltd, Wepa Nederland B.V., Wepa Nederland B.V. 

- deze ondernemingen, hierna "WEPA" genoemd, - 

1. Algemeen / toepassingsgebied 
1.1

Op alle – ook toekomstige – bestellingen, opdrachten en andere rechtsbetrekkingen tussen de Koper en WEPA, zijn uitsluitend de volgende WEPA-verkoopvoorwaarden van toepassing. Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk door WEPA zijn aanvaard. 

1.2

De leveringsovereenkomst alsmede alle bijkomende overeenkomsten, contractwijzigingen en contractsupplementen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Het afroepen van de koper met kaderovereenkomsten en andere overeenkomsten kan ook per fax, e-mail of bij wijze van uitzondering per telefoon plaatsvinden. 

2. Bestelling /offerte /levering 

2.1

Bestellingen van de Koper dienen schriftelijk te worden geplaatst en dienen ten minste informatie te bevatten over de aard van de goederen, de kwaliteit van de goederen, de gewenste bijzondere eigenschappen van de goederen, de afmetingen, de soort verpakking, de hoeveelheid, de levertijd of leveringsdatum en de prijsverwachtingen van de Koper.

2.2

Indien de bestelling van de Koper een aanbod in de zin van §§ 145 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek is, kan WEPA dit aanbod binnen 14 kalenderdagen door een schriftelijke orderbevestiging aanvaarden. Een koopovereenkomst, die verplichtingen van WEPA jegens de koper vastlegt, komt pas tot stand na ontvangst door de koper van de schriftelijke orderbevestiging van WEPA binnen de genoemde termijn. 

2.3

Alle aanbiedingen van WEPA zijn vrijblijvend en niet-bindend, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk als bindend zijn aangemerkt. Aanbiedingen die door WEPA als bindend zijn aangemerkt, zijn 14 kalenderdagen geldig vanaf de datum van de aanbieding. Indien de koper het aanbod niet binnen deze termijn aanvaardt, is WEPA niet langer aan het aanbod gebonden. 

2.4

De goederen worden door WEPA fabriek ter beschikking gesteld voor afhaling door de Koper. Het risico gaat over op de Koper zodra WEPA hem in kennis heeft gesteld van de levering van de goederen. De koper zal de goederen op eigen kosten vervoeren. Indien daarentegen de goederen op basis van een betreffende overeenkomst door WEPA naar de koper worden verzonden, gaat het risico op het moment dat de goederen worden overhandigd aan het bedrijf dat in opdracht van WEPA de goederen naar de koper vervoert over op de koper. 

2.5

Indien WEPA-pallets worden gebruikt voor het transport, is de koper verplicht deze te vervangen door pallets van dezelfde kwaliteit en hoeveelheid uit zijn voorraad. Anders moet hij een schadevergoeding betalen. 

2.6

Een overeengekomen leveringstermijn gaat in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door WEPA of de Koper, tenzij anders overeengekomen. De leveringstermijn gaat echter pas in nadat alle details van de uitvoering van de bestelling definitief zijn opgehelderd; dit geldt ook voor de leveringstermijnen. 

2.7

WEPA is ook gerechtigd om vóór het verstrijken van de levertijd of leveringsdatum te leveren. Deelleveringen door WEPA zijn toegestaan, tenzij de koper daar duidelijk geen belang bij heeft. 

2.8

Leveringstermijnen en -data gelden slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk vaste termijnen of data zijn overeengekomen. In het geval van goederen die door de koper moeten worden afgehaald, is de kennisgeving van de levering van de goederen aan de koper voldoende voor de naleving van de leveringstermijnen en -data. Indien WEPA de goederen naar de koper verzendt, is de overdracht van de goederen aan het bedrijf dat in opdracht van WEPA het transport uitvoert, voldoende om de leveringstermijnen en -data in acht te nemen. 

2.9

Indien WEPA, om redenen waarvoor zij verantwoordelijk is, zich niet houdt aan een duidelijk overeengekomen leveringstermijn of een vast overeengekomen leveringsdatum, kan de koper zich terugtrekken uit het contract na het verstrijken van een redelijke aflossingsvrije periode. Vergoeding van de door vertraging veroorzaakte schade alsmede vergoeding van schade wegens niet-nakoming kan slechts worden gevorderd indien de niet-nakoming van de leveringstermijn of de leveringsdatum te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van WEPA. 

2.10

Op verzoek en voor rekening van de koper kan WEPA een transportverzekering afsluiten om de levering van de door WEPA verzonden goederen te dekken.

2.11

WEPA is gerechtigd om de bestelde goederen voor rekening van de koper op te slaan in zijn bedrijf, of in het bedrijf van een derde partij, indien de koper het tijdstip van levering uitstelt of de geleverde goederen niet afhaalt na kennisgeving dat deze beschikbaar zijn. 

2.12

Indien de koper verantwoordelijk is voor het uitstel van de levering of het niet afhalen van de goederen, kan WEPA de overeenkomst met de koper twee weken na het begin van de opslag van de goederen herroepen en de bestelde goederen elders verkopen. In dit geval kan de koper geen aanspraken op WEPA doen gelden. WEPA kan van de koper schadevergoeding eisen indien de koopprijs van de verkoop aan een andere partij lager is dan de met de koper overeengekomen koopprijs of indien verkoop aan een andere partij niet mogelijk is.

3. ovremacht

3.1

In geval van overmacht is de betrokkene voor de duur van de overmachtsituatie van zijn verplichtingen ontslagen. Het geval van overmacht moet aan de andere partij worden voorgelegd en bewezen. In het bijzonder dienen de volgende gebeurtenissen als overmacht te worden beschouwd: stakingen, uitsluitingen, branden, aardbevingen, overstromingen, oorlogen, staatsgrepen, enz. 

3.2

Gebeurtenissen van overmacht ontslaan de betrokkene slechts van zijn contractuele verplichtingen voor zover dit hem belet zijn verplichtingen na te komen. De verplichting wordt slechts opgeschort voor de periode waarin de overmacht de nakoming van de verplichting verhindert. De contractant die zich op overmacht beroept, stelt de andere partij onmiddellijk schriftelijk in kennis van het begin en het einde van de overmacht. Anders verliest zij het recht om zich op deze belemmering te beroepen. 

3.3

Het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.2 is van overeenkomstige toepassing in geval van bedrijfs- of verkeersstoringen, tekorten of rantsoenering van grondstoffen of andere voor de vervaardiging van de goederen onontbeerlijke middelen en in geval van officiële bestellingen die de vervaardiging of levering van de goederen direct of indirect verstoren of verhinderen, voor zover de voornoemde omstandigheden niet met redelijke maatregelen kunnen worden verholpen. 

4. inspectie- en klachtenplicht 

4.1

De koper is verplicht om de door WEPA geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en WEPA onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien de Koper nalaat WEPA op de hoogte te stellen, worden de goederen geacht te zijn aanvaard, tenzij het gebrek tijdens de inspectie niet kon worden vastgesteld. De koper is tevens verplicht op de verzendingsdocumenten op passende en leesbare wijze alle uitwendige schade aan de goederen en hun verpakking, type- en hoeveelheids- en productieafwijkingen die de in artikel 5 genoemde tolerantiewaarden, die bij ontvangst van de goederen herkenbaar zijn, overschrijden, te vermelden. De aantekening wordt niet beschouwd als een melding van een gebrek in de zin van zin 1, maar dient slechts om het tijdstip vast te stellen waarop het gebrek werd ontdekt en om het tijdstip af te bakenen waarop het gebrek is ontstaan. 

4.2

Indien een gebrek dat bij de inspectie niet herkenbaar is, later wordt ontdekt, dient de koper dit gebrek onmiddellijk na ontdekking schriftelijk te melden. Anders worden de goederen geacht ook ten aanzien van dit gebrek te zijn goedgekeurd. 

4.3

Voor het behoud van de rechten van de koper volstaat de tijdige verzending van de kennisgeving van het gebrek om de rechten van de koper te vrijwaren. 

4.4

De bepalingen van de punten 4.1 tot en met 4.3 zijn niet van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen. 

4.5

In het geval van onderhandelingen tussen de Koper en WEPA over een door de Koper gemeld gebrek is dit slechts een poging om tot een minnelijke schikking te komen. Dit houdt geen erkenning van het gebrek door WEPA of een impliciete afstand door WEPA van het bezwaar van een vertraagde kennisgeving van het gebrek in.  

5. Toleranties 

De volgende afwijkingen van de leveringsovereenkomst zijn toegestaan en worden door de koper als conform de overeenkomst aanvaard: 


- Afwijkingen in hoeveelheden tot 10% naar boven of beneden, in het geval van een door de koper voorgeschreven specifieke presentatie of speciale productie van maximaal 20%. 


- Productieafwijkingen tot 10% hoger of lager. Dit geldt voor afwijkingen in het gewicht per oppervlakte-eenheid, voor afwijkingen in de afmetingen (bijv. lengte, breedte, dikte, diameter), voor afwijkingen in de plaatinhoud en voor alle andere productgerelateerde afwijkingen. 
De koper is slechts gehouden tot betaling van de werkelijk geleverde goederen. 

6. Claims bij gebreken 

6.1

Er is sprake van een materiaalfout als de verkochte goederen op het moment van de risico-overdracht niet de overeengekomen kwaliteit hebben. Indien er geen afspraken over de kwaliteit van de goederen zijn gemaakt, wordt er geacht sprake te zijn van een materiaalfout indien de goederen niet geschikt zijn voor het in de overeenkomst veronderstelde gebruik. Indien in het contract geen specifieke bruikbaarheid van de goederen wordt verondersteld, is er sprake van een gebrek aan de goederen, indien de goederen niet geschikt zijn voor normaal gebruik of niet de gebruikelijke eigenschappen voor goederen van dezelfde aard hebben, die de koper op grond van de aard van de goederen mag verwachten.

6.2

Er is sprake van een gebrek in het eigendom van de zaak, indien derden met betrekking tot de zaak, die de koper in de koopovereenkomst niet heeft overgenomen, rechten tegenover de koper kunnen doen gelden. 

6.3

Rechten of aanspraken van derden op grond van industriële of intellectuele eigendom leiden alleen tot een gebrek aan eigendomsrecht als de rechten zijn geregistreerd en gepubliceerd in overeenstemming met de internationale of nationale voorschriften van de Bondsrepubliek Duitsland. Een levering is niet vatbaar voor een gebrek in het eigendom, voor zover de in de vestigingsplaats van de koper geldende wettelijke bepalingen niet in strijd zijn met het normale gebruik van de goederen. 

6.4

In geval van een gebrek in de titel, is alleen WEPA gerechtigd om van de derde de nodige gebruiksvergunningen of licenties te verkrijgen. De Koper is niet gerechtigd dergelijke vergunningen of licenties voor rekening van WEPA te verkrijgen van een derde zonder voorafgaande toestemming van WEPA. De door de koper gemaakte kosten in geval van inbreuk op een contractuele overeenkomst met de derde partij worden niet beschouwd als voor vergoeding in aanmerking komende schade die de koper heeft geleden. 

6.5

WEPA zal defecte goederen naar eigen goeddunken repareren of vervangen. Indien WEPA de goederen niet binnen een redelijke termijn heeft gerepareerd of vervangen of indien de gerepareerde of vervangen goederen opnieuw defect zijn, kan de Koper een vermindering van de aankoopprijs of ontbinding van de overeenkomst eisen. Andere claims zijn uitgesloten. Deze verordening is niet van toepassing op de aankoop van consumptiegoederen.  

6.7

Aansprakelijkheid voor gebreken van WEPA is uitgesloten indien het gebrek is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de goederen. Dit is met name het geval als de koper de specificaties van de productinformatie en de gebruiksaanwijzing van WEPA niet in acht neemt. In geval van twijfel over de juiste behandeling van de goederen dient de koper contact op te nemen met WEPA. Indien hij dit niet doet, zijn vorderingen tegen WEPA uitgesloten in geval van een gebrek. 

6.8

Modellen en monsters dienen alleen om de goederen te beschrijven. Er kunnen geen kwaliteitsgaranties of andere garanties aan worden ontleend. De koper is verplicht WEPA schriftelijk op de hoogte te stellen van de bijzondere eigenschappen van de goederen die hij in zijn bestelling wenst. Indien de verwijzing wordt weggelaten en de bijzondere eigenschap van de goederen ontbreekt op het moment van risico-overdracht, is WEPA hiervoor niet aansprakelijk. 

6.9

De terugzending van verkochte defecte goederen is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van WEPA. Tenzij anders is overeengekomen, neemt WEPA alleen goederen franco terug en geeft WEPA een creditnota uit ter hoogte van de door de koper betaalde koopprijs minus een passende verwerkingsvergoeding. 

7. Schadevergoeding 

7.1

WEPA is alleen aansprakelijk voor schade die door WEPA of een van haar plaatsvervangers is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet. Dit geldt niet voor de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

7.2

Onvoorziene schade is uitgesloten van aansprakelijkheid. 

7.3

WEPA is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolg- of incidentele schade, zoals winstderving, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van WEPA. 

7.4

De aansprakelijkheid van WEPA is beperkt tot de voordelen van uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De koper kan desgewenst bij WEPA de desbetreffende verzekeringsbewijzen aanvragen. 

7.5

Voor contractuele en niet-contractuele vorderingen gelden de bovenstaande aansprakelijkheidsregels. De aansprakelijkheid van WEPA op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast. 

8. Eigendomsvoorbehoud 

8.1

De goederen blijven eigendom van WEPA tot de volledige betaling van alle vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie, met inbegrip van nevenvorderingen, gevorderde schadevergoeding en het verzilveren van cheques en wissels. Het eigendomsvoorbehoud blijft ook van kracht indien individuele vorderingen van WEPA op een rekening-courant worden opgenomen en het saldo wordt vastgesteld en erkend. 

8.2

De koper is alleen gerechtigd de voorbehouden goederen door te verkopen, te verwerken of te installeren met inachtneming van de volgende bepalingen en alleen onder de voorwaarde dat de vorderingen overeenkomstig paragraaf 8.5 daadwerkelijk aan WEPA worden overgedragen. 

8.3

De verwerking van de voorbehouden goederen wordt uitgevoerd voor WEPA. De koper verwerft het eigendom van de nieuwe zaak niet overeenkomstig § 950 BGB. Indien de voorbehoudsgoederen met andere, niet aan WEPA toebehorende zaken worden verwerkt, verwerft WEPA mede-eigendom aan de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen (factuurwaarde) tot de andere verwerkte zaken. 

8.4

De bevoegdheid van de koper om voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering te verkopen, vervalt met herroeping, uiterlijk echter met vertraging van de betaling van de koper of met een aanzienlijke verslechtering van zijn financiële situatie of met de toepassing en/of opening van de insolventieprocedure onder zijn vermogen. 

8.5

De Koper draagt hierbij aan WEPA de vorderingen over die voortvloeien uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen, met inbegrip van eventuele saldovorderingen met alle bijkomende rechten. WEPA aanvaardt deze overdracht. 

8.6

Zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij bevoegd de overgedragen vorderingen te innen.
De incassomachtiging vervalt in geval van herroeping, maar uiterlijk in geval van wanbetaling door de koper of in geval van een aanzienlijke verslechtering van zijn financiële situatie of bij de indiening of de opening van de insolventieprocedure onder zijn bezittingen. In dit geval kan WEPA een termijn stellen waarbinnen de koper moet betalen. Indien de termijn zonder succes afloopt, heeft WEPA het recht om de debiteuren van de overdracht op de hoogte te stellen en de vordering zelf of via derden te innen. 

8.7

De Koper is verplicht om WEPA op verzoek een nauwkeurige lijst van de aan de Koper verschuldigde vorderingen te verstrekken met de namen en adressen van de kopers, het bedrag van de individuele vorderingen, de factuurdatum, etc. en om WEPA alle informatie te verstrekken die nodig is voor het geldend maken van de gecedeerde vorderingen en deze informatie te laten controleren. 

8.8

Indien de waarde van de zekerheden de vorderingen van WEPA met meer dan 20% overschrijdt, zal WEPA op verzoek van de koper de zekerheden van haar keuze vrijgeven. 

8.9

Verpanding of overdracht tot zekerheid van de voorbehouden goederen of de overgedragen vorderingen is niet toegestaan. De beslagleggingen moeten onmiddellijk aan WEPA worden gemeld, met vermelding van de pandhoudende schuldeiser. 

8.10

Indien WEPA de levering terugneemt op grond van een eigendomsvoorbehoud, dan geldt dit alleen als een terugtrekking uit de overeenkomst indien WEPA dit uitdrukkelijk verklaart. WEPA kan zich tevreden stellen met de teruggenomen gereserveerde goederen door onderhandse verkoop. In dit geval zijn vorderingen van de koper op WEPA uitgesloten. WEPA kan van de koper een schadevergoeding eisen indien de koopprijs die uit de onderhandse verkoop wordt verkregen lager is dan de met de koper overeengekomen koopprijs of indien een onderhandse verkoop niet mogelijk is. 

8.11

De koper dient de gereserveerde goederen kosteloos voor WEPA op te slaan. Hij moet deze in de gebruikelijke mate verzekeren tegen de gebruikelijke risico's zoals brand, diefstal en water. De Koper draagt hierbij aan WEPA zijn vorderingen tot schadevergoeding over, waarop hij aanspraak kan maken als gevolg van schade van bovengenoemde soort tegen verzekeringsmaatschappijen of andere partijen die gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding ter hoogte van de factuurwaarde van de goederen. WEPA accepteert de overdracht. 

8.12

Alle vorderingen en rechten uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud blijven van kracht tot het moment van volledige ontheffing van voorwaardelijke verplichtingen die WEPA in het belang van de Koper is aangegaan. 

9. Prijzen 

9.1

Alle prijzen zijn berekend in euro's en zijn exclusief de toepasselijke wettelijke btw.

9.2

Bij leveringen in het buitenland naar lidstaten van de Europese Unie of naar derde landen zal WEPA de belasting over de toegevoegde waarde in rekening brengen volgens de geldende wettelijke bepalingen. 

9.3

Indien na het sluiten van de overeenkomst vracht- of verzekeringskosten of openbare heffingen en lasten zoals belastingen, douanerechten, invoer- of uitvoerrechten worden verhoogd of nieuw worden ingevoerd, kan WEPA deze extra lasten aan de overeengekomen prijs toevoegen, zelfs in het geval van franco levering of levering met betaling van douanerechten. 

10. Betalingsvoorwaarden 

10.1

Het factuurbedrag dient netto betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

10.2

De Koper zal het factuurbedrag op eigen risico en kosten overmaken op de desbetreffende rekening van WEPA. Aan de betalingsverplichting van de koper wordt pas voldaan na ontvangst van de betaling op de desbetreffende rekening van WEPA. 

10.3

WEPA kan naar eigen goeddunken inkomende betalingen verrekenen met openstaande vorderingen. 

10.4

WEPA behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling, betaling onder rembours of contante betaling voor haar goederen te eisen indien zij later een aanzienlijke verslechtering van de activa van de koper constateert. 

10.5

Het achterhouden van betalingen of de verrekening door de koper wegens eventuele tegenvorderingen is uitgesloten, tenzij de tegenvordering onbetwist of rechtsgeldig is vastgesteld. Bovendien is de uitoefening van een retentierecht door de koper alleen toegestaan indien zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde rechtsverhouding als de vordering van WEPA. 

10.6

In geval van betaling na de vervaldatum heeft WEPA het recht om een vertragingsrente van 5 procentpunten boven de toepasselijke basisrentevoet te eisen. Bij juridische transacties waarbij de consument niet betrokken is, bedraagt de rentevoet voor betalingsvorderingen acht procentpunten boven de toepasselijke basisrentevoet. Voor het overige wordt niet afgezien van de wettelijke bepalingen van § 288, leden 3 en 4, van het Duitse Burgerlijk Wetboek.  

11 Social Compliance: naleving van de mensenrechten en de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, MiLoG

11.1

WEPA bevestigt dat WEPA alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving zal naleven in alle productieprocessen en operaties voor de contractuele WEPA-artikelen, alsmede in alle andere zakelijke handelingen en beslissingen. Daarnaast bevestigt WEPA dat WEPA de mensenrechten zal respecteren als minimumnorm voor ethisch gedrag in alle productieprocessen en operaties voor de contractuele WEPA-artikelen, en in het bijzonder de zogenaamde fundamentele arbeidsnormen van de ILO (http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm). 

- Verdrag 87 - Vrijheid van vereniging en bescherming van het recht van vereniging

- Verdrag 98 - Recht zich te organiseren en collectief te onderhandelen 

- Conventie 29 - Gedwongen arbeid - incl. 2014 Protocol bij het 

-  Verdrag 105 - Afschaffing van gedwongen arbeid 

- Verdrag 111 - Discriminatie (arbeid en beroep) 

- Verdrag 138 - Minimumleeftijd 

- Verdrag 182 - Verbod op en onmiddellijke actie voor de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid zonder uitzondering zal naleven. 

11.2

WEPA garandeert in het kader van haar activiteiten te handelen in overeenstemming met de wet en in het bijzonder alle relevante verplichtingen met betrekking tot de betaling van een minimumloon (bijvoorbeeld uit de wet, collectieve arbeidsovereenkomst of andere wettelijke bepaling) tijdig en volledig na te komen en tevens (onder)aannemers of hulppersonen te verplichten deze verplichtingen na te komen. WEPA is verplicht haar werknemers ten minste het wettelijk minimumloon te betalen overeenkomstig de Wet minimumloon (MiLoG) voor zover deze werknemers onderworpen zijn aan de bepalingen van de Wet minimumloon. 

12. Diversen

12.1

Bevoegde rechtbank is Arnsberg. Dit geldt ook voor acties op cheques en wissels. 

12.2

Deze algemene verkoopvoorwaarden alsmede alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen de Koper en WEPA worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de bepalingen van het conflictenrecht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing. 

12.3

Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of het contract in zijn geheel. De partijen zijn verplicht ondoeltreffende voorwaarden te vervangen door effectieve voorwaarden die het economische doel van de ondoeltreffende voorwaarden zo dicht mogelijk benaderen. 

12.4

WEPA wijst erop dat persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, worden verwerkt in het kader van zakelijke transacties en, indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, worden doorgegeven aan derden.

Hallo!

Benieuwd naar en geïnteresseerd in een samenwerking? Onze medewerkers helpen u graag met alle vragen over onze producten. Neem a.u.b. contcact op - We kijken met belangstelling uit naar uw vragen.

Account Manager Reseller Netherlands:
Dave Timmermanns
Account Manager Reseller Netherlands:
Gerard Kraaijeveld
Account Manager Reseller België/Luxemburg
Rob Didden