Ogólne warunki handlowe dot. sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży firmy Wepa SE, Wepa Hygieneprodukte GmbH, Wepa Deutschland GmbH & Co. KG, Wepa Professional GmbH, Wepa Piechowice sp.zo.o., Wepa France S.A.S., Wepa Greenfield S.A.S., Wepa Italia S.r.l., Wepa Kraftwerk GmbH, Wepa UK Ltd., Wepa Nederland B.V., Wepa Category Solutions GmbH, Forti-Folien GmbH, WEPA Solar Power GmbH, WEPA Real Estate GmbH. WEPA GREEN GmbH, Windpark Lattenberg 1. GmbH, Windpark Lattenberg 2. GmbH

- zwanej dalej „WEPA” –

(stan na 06-2024)

1. Informacje ogólne i zakres obowiązywania

1.1 W odniesieniu do wszystkich – także przyszłych – zamówień, zleceń i innych stosunków prawnych pomiędzy kupującym a firmą WEPA obowiązują wyłącznie poniższe warunki sprzedaży firmy WEPA. Wszelkie inne warunki mają zastosowanie tylko wtedy, jeżeli zostały zaakceptowane przez firmę WEPA na piśmie.

1.2 Umowa dostawy, jak również wszelkie umowy dodatkowe, zmiany umowy i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej. Wywołania dostaw ze strony kupującego w przypadku umów ramowych oraz pozostałych umów można również składać faksem, pocztą elektroniczną lub w drodze wyjątku telefonicznie.

1.3 O ile poniżej wymienione są §§, odnoszą się one do odpowiednich niemieckich ustaw, o ile nie zaznaczono inaczej.

 

2. Zamówienie, oferta i dostawa

2.1 Zamówienia kupującego muszą być składane na piśmie i zawierać co najmniej informacje o rodzaju towaru, jakości towaru, pożądanych właściwościach specjalnych towaru, wymiarach, rodzaju opakowania, ilości dostawy, terminie dostawy oraz oczekiwaniach kupującego co do ceny.

2.2 Jeśli w przypadku zamówienia kupującego chodzi o ofertę w rozumieniu § 145 i kolejnych niemieckiego kodeksu cywilnego, firma WEPA może przyjąć tę ofertę w ciągu 14 dni kalendarzowych poprzez pisemne potwierdzenia zlecenia. Umowa kupna, która uzasadnia obowiązki firmy WEPA wobec kupującego, zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zlecenia od firmy WEPA w wyżej wymienionym terminie.

2.3 Wszystkie oferty firmy WEPA mogą ulec zmianie i są niewiążące, o ile nie zostały wyraźnie określone na piśmie jako wiążące. Oferty, które firma WEPA określiła jako wiążące, są ważne przez 14 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty. Jeśli kupujący nie przyjmie oferty w tym terminie, firma WEPA przestaje być związana ofertą.

2.4 Towary są przygotowywane przez WEPA loco zakład do odbioru przez kupującego. Ryzyko przechodzi na kupującego po poinformowaniu kupującego przez WEPA o przygotowaniu towaru. Kupujący przewozi towar na własny koszt. Jeżeli natomiast towar jest wysyłany przez firmę WEPA do kupującego na podstawie odpowiedniej umowy, ryzyko przechodzi na kupującego w momencie przekazania towaru firmie, która otrzymała od firmy WEPA zlecenie transportowe.

2.5 Jeżeli podczas transportu używane są palety firmy WEPA, kupujący jest zobowiązany do ich wymiany na palety o tej samej jakości i liczbie ze swojego stanu magazynowego. W przeciwnym razie musi zapłacić odszkodowanie.

2.6 Uzgodniony termin dostawy rozpoczyna swój bieg w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia przez WEPA lub kupującego, chyba że uzgodniono inaczej. Termin dostawy rozpoczyna swój bieg jednakże dopiero po ostatecznym wyjaśnieniu wszystkich szczegółów dot. realizacji zlecenia; dotyczy to odpowiednio terminów dostaw.

2.7 WEPA jest uprawniona do dostawy także przed upływem terminu dostawy. Dozwolone są dostawy częściowe ze strony WEPA, chyba że kupujący nie jest nimi w oczywisty sposób zainteresowany.

2.8 Terminy dostaw są jedynie przybliżone, chyba że uzgodniono wyraźnie na piśmie terminy stałe. Dla dotrzymania terminów dostaw wystarczy w przypadku towaru odbieranego przez kupującego powiadomienie go o przygotowaniu towaru. Jeśli firma WEPA wysyła towar do kupującego, to do dotrzymania terminów dostaw wystarczy przekazanie towaru przedsiębiorstwu, któremu firma WEPA zleciła transport.

2.9 Jeżeli firma WEPA nie dotrzyma uzgodnionego terminu dostawy z przyczyn, za które ponosi winę, to kupujący może odstąpić od umowy po bezskutecznym upływie stosownego terminu dodatkowego. Odszkodowania za szkody związane z opóźnieniem i odszkodowania za niewykonanie umowy można żądać tylko wtedy, gdy niedotrzymanie terminu dostawy jest spowodowane działaniem umyślnym lub rażącym zaniedbaniem ze strony firmy WEPA.

2.10 Na życzenie i na koszt kupującego dostawa może być w przypadku wysyłki towaru przez firmę WEPA objęta ubezpieczeniem transportowym.

2.11 Firma WEPA ma prawo do przechowywania zamówionego towaru na koszt kupującego u siebie lub osoby trzeciej, jeżeli kupujący przełoży termin dostawy lub po zawiadomieniu o przygotowaniu nie odbierze przygotowanego towaru.

2.12 Jeżeli kupujący ponosi winę za przesunięcie dostawy lub nieodebranie towaru, firma WEPA może odstąpić od umowy z kupującym w terminie dwóch tygodni po rozpoczęciu składowania towaru i sprzedać zamówiony towar w inny sposób. W takim przypadku kupujący nie może dochodzić żadnych roszczeń wobec firmy WEPA. Firma WEPA może żądać od kupującego odszkodowania, jeśli cena zakupu uzyskana ze sprzedaży w inny sposób będzie niższa niż cena zakupu uzgodniona z kupującym lub jeśli sprzedaż w inny sposób nie jest możliwa.

 

3. Siła wyższa

3.1 W przypadku wystąpienia siły wyższej strona nią dotknięta będzie zwolniona ze swoich zobowiązań na czas wystąpienia siły wyższej. Zdarzenie siły wyższej należy przedstawić i udowodnić drugiej stronie. Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zwłaszcza poniższe zdarzenia: strajki, lokauty, pożary, trzęsienia ziemi, powodzie, wojny, zamachy stanu itp.

3.2 Zdarzenia siły wyższej zwalniają poszkodowaną w jej wyniku stronę z zobowiązań umownych tylko w takim zakresie, w jakim uniemożliwiają jej one świadczenie przez nią usług. Obowiązek ciąży tylko przez okres, w którym wystąpienie zdarzenia siły wyższej utrudnia wykonanie obowiązku świadczenia. Strona umowy, która powołuje się na wystąpienie siły wyższej, powiadomi niezwłocznie drugą stronę na piśmie o początku i końcu zdarzenia związanego z siłą wyższą. W przeciwnym razie traci prawo do powoływania się na tę przeszkodę.

3.3 Postanowienia punktów 3.1 i 3.2 stosuje się odpowiednio w przypadku przerw w pracy zakładu spowodowanych awarią i utrudnień w ruchu drogowym, w przypadku niedoboru lub racjonowania surowców lub innych środków eksploatacyjnych niezbędnych do produkcji towaru oraz w przypadku zarządzeń urzędowych, które bezpośrednio lub pośrednio zakłócają lub utrudniają produkcję lub dostawę towaru, o ile wyżej wymienionym okolicznościom nie można zaradzić, stosując możliwe do przyjęcia środki.

 

4. Obowiązek sprawdzenia i reklamacji

4.1 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru dostarczonego przez firmę WEPA niezwłocznie po jego otrzymaniu i niezwłocznego pisemnego powiadomienia firmy WEPA o wszelkich stwierdzonych wadach. Jeśli kupujący zaniecha takiego powiadomienia, towar uważa się za przyjęty, chyba że chodzi o wadę, której nie można było wykryć podczas sprawdzania. Kupujący jest ponadto zobowiązany do odnotowania w dokumentach przewozowych – w odpowiedni i czytelny sposób – widocznych uszkodzeń zewnętrznych towaru i jego opakowania, rozbieżności ilościowych oraz rozbieżności spowodowanych technologią produkcji, które wykraczają poza wartości tolerancji określone w punkcie 5. Adnotacja nie stanowi powiadomienia o wadach w rozumieniu zdania 1, a służy jedynie do określenia momentu wykrycia wady i ograniczenia momentu wystąpienia wady.

4.2 Jeśli wada, której nie można było wykryć podczas sprawdzania, pojawi się później, kupujący musi zgłosić tę wadę na piśmie natychmiast po jej wykryciu. W przeciwnym razie towar uważa się za przyjęty także w odniesieniu do tej wady.

4.3 Dla zachowania praw kupującego wystarczy terminowe przesłanie powiadomienia o wadach.

4.4 Postanowienia punktów 4.1 do 4.3 nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

4.5 W przypadku negocjacji pomiędzy kupującym a firmą WEPA dot. wady reklamowanej przez kupującego chodzi jedynie o próbę polubownego rozwiązania sprawy. Nie stanowi to uznania wady przez firmę WEPA ani milczącej rezygnacji firmy WEPA z zarzutu spóźnionej reklamacji wady.

 

5. Tolerancje

Dozwolone są następujące rozbieżności względem umowy dostawy, które kupujący akceptuje jako zgodne z umową: Rozbieżności ilościowe w górę i w dół do maks. 10%, w przypadku opakowania specyficznego dla danego klienta lub produktów na specjalne zamówienie klienta do maks. 20%. Rozbieżności uwarunkowane technologią produkcji w górę lub w dół do maks. o 10%. Dotyczy to rozbieżności gramatury, wymiarów (np. długości, szerokości, grubości i średnicy), zawartości listków i wszystkich innych rozbieżności związanych z produktem. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty wyłącznie za faktycznie dostarczony towar.

 

6. Roszczenia z tytułu usterek

6.1 Wada fizyczna występuje wtedy, jeśli w momencie przejścia ryzyka sprzedany towar nie posiada uzgodnionej właściwości. Jeśli brak jest uzgodnień co do właściwości towaru, to wada fizyczna występuje wtedy, jeśli towar nie nadaje się do zastosowania założonego w umowie. Jeżeli w umowie nie założono określonej zastosowalności towaru, wada fizyczna występuje wtedy, jeżeli towar nie nadaje się do normalnego użytkowania lub nie posiada standardowych właściwości charakterystycznych dla rzeczy tego samego rodzaju, których kupujący może oczekiwać stosownie do rodzaju rzeczy.

6.2 Wada prawna występuje wtedy, gdy osoby trzecie mogą w odniesieniu do rzeczy dochodzić praw wobec kupującego, których kupujący nie przejął w umowie kupna.

6.3 Prawa lub roszczenia osób trzecich związane z własnością przemysłową lub intelektualną prowadzą do usterki prawnej tylko wtedy, gdy prawa są zarejestrowane i opublikowane zgodnie z międzynarodowymi lub krajowymi przepisami Republiki Federalnej Niemiec. Dostawa nie ma wady prawnej, o ile przepisy prawa obowiązujące w siedzibie kupującego nie są sprzeczne ze standardowym użytkowaniem towaru.

6.4 W przypadku wady prawnej tylko firma WEPA jest uprawniona do uzyskania od osób trzecich ewentualnych niezbędnych pozwoleń na użytkowanie lub licencji. Kupującemu zabrania się uzyskiwania takich pozwoleń lub licencji od osób trzecich na koszt firmy WEPA. Koszty, które kupujący poniesie w przypadku naruszenia na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią, nie mogą być zwrócone kupującemu.

6.5 Firma WEPA naprawi wadliwy towar lub dostarczy towar zastępczy. Jeżeli firma WEPA nie dokona naprawy lub nie dostarczy towaru zastępczego w stosownym terminie lub jeśli towar dostarczony jako towar zastępczy jest ponowie wadliwy, to kupujący może zażądać obniżenia ceny zakupu lub anulowania umowy. Pozostałe roszczenia są wykluczone. Uregulowanie to nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

6.6 Odpowiedzialność firmy WEPA za wady jest wykluczona, jeśli wada jest spowodowana niewłaściwym obchodzeniem się z towarem. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku, gdy kupujący zignoruje zalecenia zawarte w informacjach o produkcie i instrukcjach obsługi firmy WEPA. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego obchodzenia się z towarem kupujący powinien zasięgnąć informacji w firmie WEPA. Jeżeli tego zaniecha, to w razie wystąpienia wady roszczenia wobec firmy WEPA są wykluczone.

6.7 Produkty firmy WEPA, które są przeznaczone do nowego zastosowania przez kupującego, muszą zostać sprawdzone przez kupującego pod kątem ich przydatności do tego zastosowania przed zawarciem umowy. W przeciwnym razie – w przypadku uszkodzenia – roszczenia wobec firmy WEPA są wykluczone. Pod pojęciem nowego zastosowania rozumie się także stosowanie nowych lub innych urządzeń do obróbki towaru.

6.8 Wzory i próbki służą jedynie do opisu towarów. Na ich podstawie nie można wywodzić żadnych gwarancji właściwości ani innych gwarancji. Kupujący jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia firmy WEPA w swoim zamówieniu o wszelkich pożądanych, szczególnych właściwościach towaru. W przypadku zaniechania takiego powiadomienia i braku szczególnych właściwości towaru w momencie przejścia ryzyka, firma WEPA nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu.

6.9 Zwrot sprzedanego, niewadliwego towaru jest możliwy tylko za wyraźną, uprzednią i pisemną zgodą firmy WEPA. O ile nie uzgodniono inaczej, firma WEPA przyjmuje towar z powrotem wyłącznie bez kosztów transportu i wystawia notę uznaniową w wysokości ceny zakupu zapłaconej przez kupującego, pomniejszonej o odpowiednią opłatę manipulacyjną.

 

7. Odszkodowanie

7.1 WEPA ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe w wyniku rażącego zaniedbania lub działania umyślnego, spowodowane przez siebie lub jedną z osób, której powierzyła wykonanie zobowiązania. Nie dotyczy to odpowiedzialności za szkody z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

7.2 Z odpowiedzialności wykluczone są szkody nieprzewidywalne.

7.3 Firma WEPA nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub następcze, takie jak utracony zysk, chyba że szkody takie zostały spowodowane przez firmę WEPA w wyniku rażącego zaniedbania lub działania umyślnego.

7.4 Odpowiedzialność firmy WEPA ogranicza się do świadczeń z tytułu z ubezpieczenia przedsiębiorstwa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W razie potrzeby kupujący może zażądać od firmy WEPA odpowiednich poświadczeń zawarcia ubezpieczenia.

7.5 Powyższe uregulowania dot. odpowiedzialności dotyczą roszczeń umownych i pozaumownych. Nie narusza to odpowiedzialności firmy WEPA zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu.

 

8. Zastrzeżenie własności

8.1 Towar pozostaje własnością firmy WEPA do momentu całkowitej zapłaty wszystkich należności z tytułu stosunku handlowego, w tym wierzytelności ubocznych, roszczeń odszkodowawczych oraz realizacji czeków i weksli. Zastrzeżenie własności utrzymuje się w mocy, nawet jeśli poszczególne wierzytelności firmy WEPA zostaną ujęte na rachunku bieżącym, a saldo zostanie pobrane i uznane.

8.2 Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży, dalszego przetwarzania lub zamontowania towaru zastrzeżonego wyłącznie z uwzględnieniem poniższych postanowień i wyłącznie ze wskazaniem, że roszczenia zgodnie z punktem 8.5 faktycznie przechodzą na firmę WEPA.

8.3 Przetwarzanie towaru zastrzeżonego odbywa się na rzecz WEPA. Kupujący nie nabywa własności nowej rzeczy zgodnie z § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego. Jeżeli towar zastrzeżony jest przetwarzany z innymi przedmiotami, które nie należą do firmy WEPA, firma WEPA nabywa współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości towaru zastrzeżonego (wartość faktury) do innych przetworzonych przedmiotów.

8.4 Uprawnienie Kupującego do sprzedaży towaru zastrzeżonego w ramach zwykłego obrotu handlowego wygasa z chwilą odwołania, jednak najpóźniej w przypadku zwłoki kupującego w płatności lub w przypadku znacznego pogorszenia się jego stosunków majątkowych albo w przypadku złożenia wniosku o otwarcie lub otwarcia postępowania upadłościowego dotyczącego jego majątku.

8.5 Kupujący ceduje niniejszym na firmę WEPA należności z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego, w tym ewentualne kwoty salda stanowiące należności wraz ze wszystkimi prawami ubocznymi. WEPA akceptuje tę cesję.

8.6 Dopóki kupujący wypełnia swoje zobowiązania płatnicze, jest on upoważniony do ściągania scedowanych należności. Upoważnienie do ściągania należności wygasa z chwilą odwołania, jednak najpóźniej w przypadku zwłoki kupującego w płatności lub w przypadku znacznego pogorszenia się jego stosunków majątkowych albo w przypadku złożenia wniosku o otwarcie lub otwarcia postępowania upadłościowego dotyczącego jego majątku. W takim przypadku firma WEPA może wyznaczyć kupującemu termin zapłaty. W przypadku bezskutecznego upływu terminu firma WEPA jest uprawniona do poinformowania dłużników o cesji i ściągnięcia należności we własnym zakresie lub za pośrednictwem osób trzecich, którym udzieli na to zlecenia.

8.7 Kupujący jest zobowiązany do przekazania firmie WEPA na jej żądanie dokładnego zestawienia należności przysługujących kupującemu wraz z nazwą i adresem odbiorców, wysokością poszczególnych należności, datą faktury itp. oraz do udzielenia firmie WEPA wszelkich informacji niezbędnych do dochodzenia scedowanych należności i do zezwolenia na sprawdzenie tych informacji.

8.8 Jeżeli wartość zabezpieczeń przekracza wierzytelności firmy WEPA o więcej niż 20%, WEPA zwalnia na żądanie kupującego wybrane przez siebie zabezpieczenia.

8.9 Zastawianie lub przenoszenie własności towaru zastrzeżonego lub scedowanych należności w celu zabezpieczenia wierzytelności jest niedozwolone. Firmę WEPA należy powiadamiać niezwłocznie o wszelkich zajęciach wraz z podaniem zastawnika.

8.10 Jeżeli firma WEPA odbierze przedmiot dostawy z powodu zastrzeżenia własności, odstąpienie od umowy następuje tylko w przypadku, gdy firma WEPA wyraźnie to zadeklaruje. Firma WEPA może się zaspokoić z odebranego towaru zastrzeżonego w drodze sprzedaży bezpośredniej. W takim przypadku roszczenia kupującego wobec firmy WEPA są wykluczone. Firma WEPA może żądać od kupującego odszkodowania, jeśli cena zakupu uzyskana ze sprzedaży bezpośredniej będzie niższa niż cena zakupu uzgodniona z kupującym lub jeśli sprzedaż bezpośrednia nie jest możliwa.

8.11 Kupujący przechowa towary zastrzeżone bezpłatnie na rzecz firmy WEPA. Kupujący ubezpieczy je w zwyczajowym zakresie przed standardowymi zagrożeniami, takimi jak pożar, kradzież i woda. Kupujący ceduje niniejszym na firmę WEPA – w wysokości wartości faktury za towar – swoje roszczenia odszkodowawcze, które przysługują mu z tytułu szkód wspomnianego rodzaju w stosunku do towarzystw ubezpieczeniowych lub innych osób zobowiązanych do świadczenia odszkodowania. WEPA akceptuje cesję.

8.12 Wszystkie wierzytelności i prawa z tytułu zastrzeżenia własności pozostają jako obowiązujące aż do całkowitego zwolnienia z zobowiązań warunkowych, które firma WEPA zawarła w interesie kupującego.

 

9. Ceny

9.1 Wszystkie ceny są obliczane w EURO i zawierają każdorazowo obowiązujący ustawowo podatek VAT.

9.2 W przypadku dostaw zagranicznych do krajów członkowskich Unii Europejskiej lub do krajów trzecich firma WEPA wystawia fakturę z podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.3 Jeśli po zawarciu umowy podwyższeniu ulegną lub zostaną wprowadzone nowe koszty transportu lub ubezpieczenia lub opłaty i podatki publiczne, takie jak podatki, cła, opłaty importowe i eksportowe, firma WEPA może doliczyć te dodatkowe opłaty do uzgodnionej ceny nawet w przypadku dostawy z opłaconym frachtem lub dostawy oclonej.

 

10. Warunki płatności

10.1 Kwota faktury podlega zapłacie netto w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.

10.2 Kupujący musi przelać kwotę faktury na własne ryzyko i koszt na odpowiednie konto firmy WEPA. Zobowiązanie kupującego do zapłaty zostaje spełnione dopiero po wpływie płatności na odpowiednie konto firmy WEPA.

10.3 Firma WEPA może według własnego uznania rozliczać wpływające płatności z wierzytelnościami nieuregulowanymi.

10.4 Firma WEPA zastrzega sobie prawo do zażądania za swoje towary przedpłaty, płatności za pobraniem lub płatności gotówką, jeśli dowie się w późniejszym terminie o znacznym pogorszeniu sytuacji majątkowej kupującego.

10.5 Wstrzymanie płatności lub potrącenie przez kupującego z powodu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych jest wykluczone, chyba że roszczenie wzajemne jest bezsporne lub prawomocne. Kupujący może ponadto dochodzić prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku prawnym co roszczenie firmy WEPA.

10.6 W przypadku zapłaty po terminie płatności firma WEPA ma prawo naliczyć odsetki za zwłokę w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej obowiązującej stopy bazowej. W przypadku czynności prawnych, w których konsument nie bierze udziału, stopa procentowa dla wierzytelności z tytułu zapłaty wynosi osiem punktów procentowych powyżej obowiązującej stopy bazowej. Poza tym uregulowania prawne § 288 ust. 3 i 4 niemieckiego kodeksu cywilnego nie ulegają wyłączeniu.

 

11. Social Compliance (zgodność ze standardami społecznymi): przestrzeganie praw człowieka i podstawowych norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), MiLoG (niemiecka ustawa o płacy minimalnej)

11.1 Firma WEPA potwierdza, że ​​we wszystkich procesach produkcyjnych i we wszystkich zakładach produkcyjnych artykułów firmy WEPA będących przedmiotem umowy oraz w przypadku wszystkich innych działań i decyzji biznesowych przestrzega odpowiednich ustaw i innych właściwych postanowień. Firma WEPA potwierdza również, że we wszystkich procesach produkcyjnych i we wszystkich zakładach produkcyjnych artykułów firmy WEPA będących przedmiotem umowy przestrzega praw człowieka jako minimalnego standardu postępowania etycznego, a zwłaszcza tak zwanych podstawowych norm pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm).

– Konwencja 87 – Wolność zrzeszania się i ochrona prawa do zrzeszania się

– Konwencja 98 – Prawo do zrzeszania się i prawo do rokowań zbiorowych

– Konwencja 29 – Praca przymusowa – włącznie z protokołem z 2014 r. do konwencji dot. pracy przymusowej

– Konwencja 105 – Zniesienie pracy przymusowej

– Konwencja 100 – Równość wynagrodzenia

– Konwencja 111 – Dyskryminacja (w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu)

– Konwencja 138 – Wiek minimalny

– Konwencja nr 182 - Zakaz i niezwłoczne działania w celu wyeliminowania najgorszych form pracy dzieci.

11.2 Firma WEPA gwarantuje, że w ramach swojej działalności postępuje zgodnie z przepisami prawnymi, a zwłaszcza terminowo i całkowicie przestrzega wszystkich właściwych zobowiązań odnośnie do zapłaty wynagrodzenia minimalnego (np. wynikających z ustawy, zbiorowego układu pracy lub innych przepisów prawnych) oraz zobowiązuje do ich przestrzegania zatrudnionych ewentualnie podwykonawców lub osoby, którym powierzyła wykonanie zobowiązania. WEPA jest zobowiązana do wypłaty swoim pracownikom co najmniej ustawowego wynagrodzenia minimalnego zgodnie z ustawą o płacy minimalnej (MiLoG), pod warunkiem że pracownicy ci podlegają przepisom ustawy o płacy minimalnej.

11.3 WEPA informuje, że opakowania wymienione w §15 ust. 1 niemieckiej ustawy o opakowaniach, w szczególności opakowania transportowe, o ile podlegają przepisom niemieckiej ustawy o opakowaniach, będą odbierane przez WEPA bezpłatnie w celu zwiększenia wskaźnika zwrotu. W razie potrzeby prosimy o kontakt na adres wepro@wepa.de z hasłem 'opakowania transportowe'.

 

12. Przepisy różne

12.1 Właściwością miejscową sądu jest Arnsberg. Dotyczy to również roszczeń wekslowych i czekowych.

12.2 Do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży oraz wszystkich umów i pozostałych stosunków prawnych między kupującym a WEPA stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jego norm kolizyjnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania.

12.3 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych ogólnych warunków sprzedaży miałyby okazać się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych warunków ani całej umowy. Strony są zobowiązane do zastąpienia warunków nieskutecznych warunkami skutecznymi, które w możliwie najbardziej zbliżony sposób będą urzeczywistniać cel ekonomiczny warunków nieskutecznych.

12.4 WEPA zwraca uwagę na to, że dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami ustawowymi, przetwarzane w związku z transakcjami handlowymi i, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, przekazywane osobom trzec

Witam!

Jesteś zainteresowany współpracą? Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszych produktów. Prosimy o kontakt - czekamy na Państwa.

Polska
Piotr Nieradzik